Lees meer

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bart Degreve (Hulo)., gevestigd Lieven Bauwensstraat 36 , 8200 Sint-Andries (BTW-nummer BE 0518 669 886 ) , telefoonnummer 050/ 33.22.07, e-mail info@hulo.be .

2. Afnemer: degene die met Degreve Bart (Hulo) een overeenkomst aangaat, wil aangaan of voor wie Degreve Bart (Hulo)  een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht. 

2.1. Zakelijk afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

2.2. Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

3. Maatwerk: volgens specificaties van de afnemer vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van door de afnemer gekozen vorm, maat/afmeting, kleur en materiaalsoort of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten en handelingen. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. 

2. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een situatie niet geregeld is, dient de bepaling of situatie beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

3. Indien Bart Degreve(Hulo) niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Bart Degreve(Hulo)  in enige mate het recht verliest om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

4. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn.

Artikel 3 – Offerte 

1. Aanbiedingen en offertes van Bart Degreve(Hulo)  zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2. Eventuele vergissingen zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten op de website van Bart Degreve(Hulo)  , in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden van Bart Degreve(Hulo) , zijn niet bindend.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Bart Degreve(Hulo) door de afnemer. Door ondertekening van de bestelbon komt de koop tot stand. 

 

2. Als u een bestelling plaatst dient u uw gegevens in te vullen (naam en adres). U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

2. De bestelbon is in beginsel leidend. Het is aan de afnemer om deze zorgvuldig te controleren op onvolledigheden en onjuistheden en deze tijdig te melden bij Bart Degreve(Hulo) , tenminste binnen de 5 werkdagen na ondertekende bestelbon. 

3. Aanbiedingen en acties hebben een tijdelijk karakter. Na sluitingsdatum van een aanbieding of actieperiode kan de afnemer hiervan geen gebruik meer maken. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijvoorbeeld aanbiedingen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering. 

4. Voor aanbiedingen en acties kunnen speciale actievoorwaarden gelden. 

5. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien schriftelijk overeengekomen tussen de afnemer en Bart Degreve(Hulo). 

6. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk te worden overeengekomen. 

7. Als blijkt dat (verdere) nakoming van de overeenkomst voor Bart Degreve(Hulo) niet mogelijk is vanwege overmacht, mag Bart Degreve(Hulo)  de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is. 

8. Ingeval van faillissement, surseance van betaling of beslaglegging op het vermogen van de afnemer, mag Bart Degreve(Hulo)  de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden.

9. Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens over de producten zijn een indicatie. Bart Degreve (Hulo) kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht / beëindiging van de overeenkomst

1. Het merendeel van de door Bart Degreve(Hulo)  vervaardigde en/of geleverde producten betreft maatwerk en is niet geprefabriceerd, waaronder in ieder geval begrepen de producten die worden gemaakt in de fabriek van Bart Degreve(Hulo), zoals tafels, salontafels, bijzettafels, bartafels, tuintafels, op maat. Hierop is het herroepingsrecht niet van toepassing. Deze producten kunnen niet geretourneerd worden. 

2. Als de afnemer de overeenkomst wil beëindigingen zonder dat er sprake is van een tekortkoming en Bart Degreve(Hulo)  hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Bart Degreve(Hulo)  heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de schadevergoeding 30% van de koopprijs. Deze is 50% als de afnemer ten tijde van de beëindiging met wederzijds goedvinden al is geïnformeerd dat (deel)levering kan plaatsvinden. 

 

Artikel 6 – Intellectueel eigendom 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Bart Degreve(Hulo) de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en dergelijke. De afnemer mag materiaal van Bart Degreve(Hulo) waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Bart Degreve(Hulo).

 

Artikel 7 – Levertijd 

1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door Bart Degreve(Hulo) bij benadering vastgesteld. 

2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Bart Degreve(Hulo) ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. 

3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode vangt aan wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Bart Degreve(Hulo) en, voor zover overeengekomen, het voorschot is ontvangen. 

4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt Bart Degreve(Hulo) een extra redelijke termijn gegund om alsnog te leveren. 

5. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de afnemer in geen geval recht op schadevergoeding door Bart Degreve(Hulo)

6. De bezorging kan door verkeersomstandigheden of andere onverwachte ontwikkelingen buiten de gegegeven tijdsindicatie plaats vinden.

Artikel 8 – Vervoer en beschadiging bij aflevering 

1. Tenzij anders overeengekomen, is in de overeenkomst begrepen het vervoer van de producten door Bart Degreve(Hulo) , die het risico van beschadiging en verlies bij vervoer draagt. Indien de producten door een beroepsvervoerder bezorgd worden, zorgt Bart Degreve(Hulo) voor genoegzame verzekering. 

2. Bart Degreve(Hulo) is niet aansprakelijk voor schade bij de aflevering vanaf de eerste deur/drempel van het aflever adres. Wij helpen u wel graag om het product bij u binnen te plaatsen. 

3. Als bij aflevering beschadigingen worden geconstateerd, maakt de afnemer hiervan binnen twee werkdagen na aflevering bij Bart Degreve(Hulo) schriftelijke melding, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de geleverde producten zonder schade te hebben ontvangen.

Artikel 9 – Aflevering 

1. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is en dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken.

2. De afnemer informeert Bart Degreve(Hulo) voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst over bijzondere omstandigheden bij de aflevering die bijvoorbeeld het gebruik van hulpmiddelen zoals een (verhuis-)lift of kraan noodzakelijk maken. Ook zorgt de afnemer ervoor dat de benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor de werkzaamheden belangrijke gegevens (bijv. de bereikbaarheid van de plaats van aflevering) tijdig bekend zijn bij Bart Degreve(Hulo). 

3. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de (extra) kosten voor gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening. 

4. Indien een (verhuis-)lift of kraan nodig is, zorgt Bart Degreve(Hulo) voor de beschikbaarheid hiervan op het moment van aflevering. De kosten komen voor rekening van de afnemer en worden door de afnemer voorafgaand aan de levering aan Bart Degreve(Hulo) voldaan. Elke klant is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van parkeerplaatsen en wegvergunningen. Indien er hiervoor boetes worden uitgeschreven worden deze, zonder betwisting , betaald door de desbetreffende klant. Bart Degreve (Hulo) kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor deze boetes. 

Hulo (Degreve Bart)  kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor deze schuldeisen en boetes. Indien het gaat om een niet te betalen zone, dan is de klant verantwoordelijk om parkeerplaatsen vrij te houden voor onze diensten. Hiervoor moeten er minimum 2 parkeerplaatsen voorzien worden en dit recht onder de raamopening.  Het vrijhouden van de parkeerplaatsen kan bijvoorbeeld door zelf voertuigen op de plaats te parkeren en wanneer onze diensten aankomen dan de plaatsen vrij te maken.

5. Als de afnemer zelf wil zorgdragen voor een (verhuis-)lift of kraan zal Bart Degreve(Hulo) de producten zonder montage op de begane grond afleveren. De afnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het (ver)plaatsen en/of vervoeren van producten op de (verhuis-)lift of kraan, het laden en lossen van de producten en de montage hiervan, evenals voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. 

 

6. Als voorbeireiding op de kevering zorgt de afnemer dat alle obstakels, die het vervoeren van de goederen bemoeilijkt verwijderd zijn (kastjes,schilderijen, lampen enz…)

6. Indien de plaats van aflevering op het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van de producten te groot blijken om die plaats te kunnen bereiken, komt dat voor rekening en risico van de afnemer. Bart Degreve(Hulo) zal de producten in dat geval ongemonteerd op de begane grond afleveren. 

7. Als de te leveren producten worden aangeboden voor aflevering maar niet worden aangenomen, anders dan wegens gebrekkige levering, zal Bart Degreve(Hulo) binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. 

8. Indien bij de aflevering door Bart Degreve(Hulo) blijkt dat aflevering niet aanstonds kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die voor rekening en risico van de afnemer komen, zoals omschreven in dit artikel, en de afnemer een tweede levering verlangt, dan mag Bart Degreve(Hulo)  extra vracht-, leverings- en opslagkosten in rekening brengen bij de afnemer. 

9. Als de afnemer de leverdatum wenst uit te stellen, dient dit uiterlijk 20 werkdagen vóór de geplande leverdatum te worden doorgegeven aan Bart Degreve(Hulo). Een later verzoek zal worden beoordeeld op haalbaarheid en hiervoor worden opslagkosten doorberekend aan de afnemer. De opslagkosten bedragen € 25,- per week vanaf de oorspronkelijke leverdatum.

Artikel 10 – Opslag van producten

1. Bart Degreve(Hulo) mag na weigering dan wel na tweede levering, opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening brengen. 

2. Indien ook een tweede levering niet wordt aanvaard, zal Bart Degreve(Hulo) nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij de afnemer een termijn van maximaal 30 dagen wordt gegund om de producten alsnog af te nemen. Als de te leveren producten binnen deze termijn niet door de afnemer zijn afgenomen, mag Bart Degreve(Hulo) de overeenkomst ontbinden waarbij de afnemer de door Degreve Bart (Hulo) geleden schade moet vergoeden.

Artikel 11 – Betaling 

1. Betaling vindt plaats in Euro. Bij de door Bart Degreve(Hulo) gehanteerde prijzen wordt vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn. 

2. Bart Degreve(Hulo)  mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen tot een maximum van 30% van de koopprijs. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag Bart Degreve(Hulo) alvorens te leveren of de nakoming van de overeenkomt voort te zetten, aanbetaling van de volledige koopprijs verlangen, dan wel zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer verlangen. 

3. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de netto (restant-)koopprijs voorafgaand aan de aflevering voldaan. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar.

4. Indien Bart Degreve(Hulo) een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur. 

 

5. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zijn de bepalingen uit boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal de verkoper de klant een gratis herinnering sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest berekend tegen een referentie-intrestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties berekend vanaf de kalenderdag die volgt op de dag waarop de gratis herinnering werd verstuurd, alsook met een forfaitaire vergoeding.

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan gelijk aan 150 euro is

b) 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is.

c) 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

 

6. Elke wanbetaling maakt eventueel andere openstaande bedragen opeisbaar en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij evetuele toekomstige leveringen op te schorten, hertzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

7. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de binnen de overeengekomen termijn. 

8. Bart Degreve(Hulo) blijft eigenaar van de producten tot de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen en mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn verwijderen of doen verwijderen, totdat de koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten, volledig zijn betaald.


Artikel 12 – Garantie 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, staat Bart Degreve(Hulo) voor een periode van twee jaar na aflevering/afhaling in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten. 

2. Bij maatwerk zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd. Bart Degreve(Hulo) mag 2% afwijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

3. De afnemer biedt Bart Degreve(Hulo) in alle gevallen gelegenheid om een eventueel gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van Bart Degreve(Hulo) is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig product of tot vervanging van dat product of een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Bart Degreve(Hulo).

4. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist onderhoud of installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden. Geen garantie wordt gegeven op geleverde producten die niet nieuw waren op het moment van levering, showroommodellen, producten of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend, product specifieke eigenschappen waaronder de natuurlijke werking van hout (zie ook hierna). : 

5. Op alle houten onderdelen geldt een beperkte garantie. Deze ziet uitsluitend op productiefouten. De natuurlijke werking van hout is hiervan uitgesloten nu dit geen fout is in het product of productie, maar een kenmerk van het materiaal. Onder ‘werking van hout’ wordt verstaan het uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken van hout. Het door Bart Degreve(Hulo) gebruikte hout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen circa 8% en 12%, waardoor het product geschikt is voor gebruik in een verwarmde ruimte. Hout blijft echter een natuurproduct en neemt vocht op en laat vocht los. De mate waarin dit gebeurt is onder meer afhankelijk van temperatuurverschillen en luchtvochtigheid. Hout zal minder werken indien de luchtvochtigheid op een nagenoeg constant niveau blijft, waarbij wij een luchtvochtigheid adviseren tussen de 50% en 60% met in de winter een daling van 10% en in de zomer een stijging van 10%. 

6. Bart Degreve(Hulo)  is niet verantwoordelijk voor afwijkende verwachtingen van de afnemer omtrent de wijze van stoffering van zitmeubelen in ander materiaal dan de materialen die in onze showrooms aanwezig zijn.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Het risico van beschadiging berust bij Bart Degreve(Hulo) tot het moment van aflevering aan de afnemer aan de eerste deur/drempel van het afleveradres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2. Bart Degreve(Hulo) is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan muren, kozijnen, vloeren en andere goederen door de aflevering en/of montage van onze producten. 

3. Bart Degreve(Hulo) is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade ontstaan door gebreken aan de geleverde producten of anderszins, evenals wegens vertraging in de levering van producten, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Bart Degreve(Hulo).

4. Indien de afnemer zelf producten plaatst, monteert etc. of dit door een derde laat doen, is de afnemer c.q. deze derde verantwoordelijk voor een correcte plaatsing, montage etc. en alles wat daarbij komt kijken. Mocht er in deze gevallen iets misgaan bij het plaatsen, monteren etc. dan wel mocht er sprake zijn van onvolkomenheden in het resultaat, dan is Bart Degreve(Hulo) daarvoor niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk. 

5. Indien Bart Degreve(Hulo) aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en Bart Degreve(Hulo)


Artikel 14 – Klachten 

1. De afnemer dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te kijken. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de afnemer een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de levering , conform artikel 1649quater oud B.W. De afnemer die een gebrek vaststelt, en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, aan de verkoper te melden.

3. Wanneer de afnemer tegen het advies van Bart Degreve(Hulo)  in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, tenzij schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Brugge bevoegd uitspraak te doen naar Belgisch recht.